Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ตำบลบึงนคร และตำบลทับใต้

ตำบลหินเหล็กไฟ และตำบลทับใต้
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ มีพื้นที่ประมาณ  220.8  ตารางกิโลเมตร ประมาณ 138,000 ไร่ 

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขามีความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่ราบมีน้อยและเป็นพื้นที่ชลประทานแต่ช่วงฤดูแล้งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร พืชที่ปลูกมาก เช่น สับปะรด อ้อย แตงโม แฟง แตงกวาและแตงล้าน เกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝนเป็นตัวกำหนด ในการปลูกพืช

อาชีพ
     อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตร (ปลูกสับปะรด , อ้อย , ว่านหางจระเข้ , ไม้ผล , พืช – ผัก)
     อาชีพของราษฎรบางส่วน ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ
     มีเกษตรกรปลูกพืชในฤดูแล้งไม่มาก ประมาณ 40 ราย
     พื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดของตำบล ประมาณ 70,656 ไร่

จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
          จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1, 3, 5, 6, 7, 8 ,9
          จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2, 4, 10
หมู่ที่ 1
หมูที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
บ้านวไลย
บ้านหนองพลับ
บ้านห้วยไทรงาม
บ้านหนองยายอ่วม
บ้านมะค่าสี่ซอง
บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านเนินตะเคียน
บ้านละเมาะ
บ้านคอกช้างพัฒนา
บ้านหนองหอย
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อกำนัน
นายอภิชาติ  ดินแดง
นายประเสริฐ มูลเกตุ
นายสมพิศ  แจ่มจันทร์
นายอภินันท์ นุภาสัน
นายจินดา พรของอินทร์
นายเปี่ยมศักดิ์ ใหญ่ประเสริฐ
นายบุญลือ แฟงมาก
นายปัญญา เจริญมิ่งมงคล
นายเสิน ทรัพย์มา
นายสุริน บุญปก
จำนวนประชากร
ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม (หลังคา)
1 บ้านวไลย 457 442 899 308
2 บ้านหนองพลับ 63 52 115 52
3 บ้านห้วยไทรงาม 285 278 563 174
4 บ้านหนองยายอ่วม 267 263 530 141
5 บ้านมะค่าสี่ซอง 399 387 786 271
6 บ้านหนองกระทุ่ม 308 292 600 177
7 บ้านเนินตะเคียน 206 211 417 134
8 บ้านละเมาะ 395 350 745 234
9 บ้านคอกช้างพัฒนา 434 406 840 270
10 บ้านหนองหอย 170 175 345 94
รวม 2,984 2,856 5,840 1,855


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th