Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

สถานศึกษา
     โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
          1. โรงเรียนวไลย หมู่ที่ 1
          2. โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 3
          3. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6
          4. โรงเรียนบ้านละเมาะ หมู่ที่ 8
          5. โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ที่ 9
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จำนวน 1 แห่ง
          ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

การสาธารณสุข
     สถานีบริการด้านสุขภาพที่ใกล้เคียง 2 แห่ง คือ
          สถานีอนามัยบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 3
          สถานีอนามัยบ้านหนองพลับ หมู่ที่ 2 (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ)
     ประชาชนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะแล้ว  95%


สถาบันทางศาสนา
ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง
1.วัด2. สำนักสงฆ์ 
8 แห่ง4 แห่ง 
1. วัดหนองพลับ (อยู่ในเขตเทศบาลหนองพลับ)
2. วัดหนองยายอ่วม (อยู่ในเขตเทศบาลหนองพลับ)
3. วัดห้วยไทรงาม
4. วัดหนองกระทุ่ม
5. วัดเนินตะเคียน
6. วัดป่าบ้านวไลย
7. วัดทุ่งแฝก
8. วัดละเมาะ
1. สำนักสงฆ์ห้วยแร่
2. สำนักสงฆ์ต้นมะม่วง
3. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยทับช้าง
4. สำนักสงฆ์ถ้ำลับแล
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 6


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th