Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมาย
     1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
     2. การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
     3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านต่าง ๆ
     4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
     5. การส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6. การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. การก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
2. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทรศัพท์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค
2. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
3. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
4. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการประมงน้ำจืดและเลี้ยงสัตว์น้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 1. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
3. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม
2. แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม
4. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
5. แนวทางการควบคุมและป้องกันโรค
6. แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข
ทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 1. แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
2. แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
3. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
4. แนวทางการส่งเสริม ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. แนวทางด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 1. พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
2. พัฒนาด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร
3. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 1. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th