Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก 4 กองโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้
     
1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 21 งาน คือ
     1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
          - งานบริหารงานทัวไป
          - งานนโยบายและแผน
          - งานงบประมาณ
          - งานสงเสริมการท่องเที่ยว
          - งานส่งเสริมการเกษตร
          - งานบริหารงานบุคคล
     1.2 ฝ่ายกฎหมายและคดี
          - งานกิจการสภา
          - งานกฎหมายและคดี
          - งานร้องทุกข์และอุทธรณ์
          - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
     1.3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
          - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
         - งานกู้ภัย
         - งานสนับสนุนและบริการ
          - งานอำนวยการ
     1.4 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          - งานควบคุม
          - งานวางแผนสาธารณสุข
          - งานให้บริการสาธารณสุข
          - งานควบคุมการฆ่าสัตว์
          - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ส่วนการคลัง
     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 8 งาน คือ
     2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
          - งานเก็บรักษาเงิน
     2.2 งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานการบัญชี
          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
          - งานงบการเงินและงบทดลอง
          - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
          - งานพัสดุ
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. กองช่าง
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 6 งาน คือ
     3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
          - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
          - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
          - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานสถาปัตยกรรม และมัณฑศิลป์
          - งานวิศวกรรม
          - งานประเมินราคา
          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
          - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
          - งานออกแบบ
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
          - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
          - งานระบายน้ำ
          - งานจัดตกแต่งสถานที่
     3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวางผังพัฒนาเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง
          - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th