Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก 3 ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้
     
1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 13 ฝ่าย คือ
     1.1 ฝ่ายนโยบายและแผน
          - งานนโยบายและแผนพัฒนา
          - งานวิชาการ
          - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
          - งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
     1.2 ฝ่ายกฎหมายและคดี
          - งานกฎหมายและนิติกรรม
          - งานร้องทุกข์และอุทธรณ์
          - งานระเบียบการคลัง
          - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
     1.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
          - งานควบคุมภายใน
          - งานตรวจสอบภายใน
     1.4 ฝ่ายงบประมาณ
          - งานงบประมาณทั่วไป
          - งานติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
          - งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย
     1.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
          - งานสารบรรณ
          - งานบริหารทั่วไป
          - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
          - งานบริหารบุคคล
     1.6 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
          - งานสนับสนุนและบริการ
          - งานอำนวยการ
          - งานป้องกัน
          - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
          - งานกู้ภัย
     1.7 ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
          - งานสวัสดิการและสังคม
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
          - งานพัฒนาชุมชน
          - งานจัดระเบียบชุมชน
          - งานส่งเสริมการกีฬา
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     1.8 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
          - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
          - งานระบบข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
          - งานประสานราชการและงานเอกชนการท่องเที่ยว
          - งานวิชาการและงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
          - งานติดตามและประเมินการท่องเที่ยว
     1.9 ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          - งานควบคุมโรค
          - งานวางแผนสาธารณสุข
          - งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
          - งานให้บริการสาธารณสุข
          - งานควบคุมการฆ่าสัตว์
     1.10 ฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - งานประสานส่วนราชการ
          - งานติดตามตรวจสอบ
          - งานส่งเสริม
     1.11 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
          - งานส่งเสริมการเกษตร
          - งานวิชาการเกษตร
          - งานประชาสัมพันธ์
          - งานประสานการเกษตร
     1.12 ฝ่ายการศึกษา
          - งานการศึกษา
          - งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
          - งานวางแผนการศึกษา
          - งานการใช้เทคโนโลยี
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     1.13 ฝ่ายกิจการสภา
          - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
          - งานประชุม
          - งานอำนวยการและประสานงานราชการ
          - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง
          - งานมวลชนสัมพันธ์
          - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา

2. ส่วนการคลัง
     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
     2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
          - งานเก็บรักษาเงิน
     2.2 งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานการบัญชี
          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
          - งานงบการเงินและงบทดลอง
          - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
          - งานพัสดุ
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3. ส่วนโยธา
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
     3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
          - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
          - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
          - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานสถาปัตยกรรม และมัณฑศิลป์
          - งานวิศวกรรม
          - งานประเมินราคา
          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
          - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
          - งานออกแบบ
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
          - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
          - งานระบายน้ำ
          - งานจัดตกแต่งสถานที่
     3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวางผังพัฒนาเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง
          - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th