Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง
08 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง
04 มิ.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
31 พ.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่าองร้องเรียน/ร้องทุกข์
01 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
01 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศ การใช้คู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
04 ธ.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พศ.2561-2564)
04 ธ.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
05 พ.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th