Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับ 2 และฉบับ 3 ) พ.ศ. 2543
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
22 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับ 9) พ.ศ. 2553
22 พ.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2562 ครั้งที่ 1
22 พ.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปี พ.ศ. 2563
22 พ.ค. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th