Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มิ.ย. 2563 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 พ.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 พ.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30 ต.ค. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ มาตรการป้องกันการให้หรือการรับสินบน
08 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
05 เม.ย. 2562 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
30 มี.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ รายงานประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564 ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
16 มี.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน อบต.หนองพลับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th