Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๑
ตาราง ปปช.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ๑.ชื่อโครงการ................โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๑............บ้านวไลย.......... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การนบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒.วงเงินงบประมาณ..............................................๕๐๐,๐๐๐.-.................................................................บาท ๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป...............ถมดินบริเวณพื้นที่ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๑............บ้านวไลย.................... .................................ปริมาตรดินถม.................๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ....................................................................... ๔.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ..................๑๙...พฤษภาคม...๒๕๕๘..............เป็นเงิน................๕๐๐,๐๐๐.-..................บาท ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑...........................แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง งานอาคาร............................................................ ๔.๒............................................................................................................................................................๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นายดำริห์ วันเต็ม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว. ประธานกรรมการ ๖.๒ นายกมล สุขเกษม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ๓ กรรมการ ๖.๓ นายสาคร บุญชู ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย ๒ กรรมการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3290-9669  โทรสาร : 0-3290-9670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th