Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
งานกิจการสภา
ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธนรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธนรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เยาวชน และประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อ เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนักในการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งในองค์กร  อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทย โดยยืดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
         
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2563