Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวงานงบประมาณ
ข่าวการเงิน
ข่าวงานจัดเก็บรายได้
รายงานการประชุม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
นายชัยณรงค์ นามนาเมือง
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองพลับ
Responsive image
นายชัยณรงค์ นามนาเมือง
ปลัด อบต.หนองพลับ
Responsive image
นางสาวเพ็ญพักตร์ คุ้มภัย
รองปลัด อบต.หนองพลับ
Responsive image
นางชุตาภา สายแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองพลับ
Responsive image
นายประยูร พุทธพึ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวสุชาดา ศรีเพชรภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาววันเฉลิม พุ่มไสว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวสุชาดา พงษ์ลี้รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ 1
Responsive image
นางสาวกาญจนา กุลสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2
Responsive image
นายสุชาติ ไกรสิน
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายณัฐวุฒิ ตุ้มเงิน
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายชุมสาย วงษ์ทองแท้
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสวงษ์ ตุ้มเงิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายสุรเดช โพธิ์เงิน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายวิชาญ พงษ์ลี้รัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายอนันต์ ปรีเปรม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายชีวิต มะเลียบ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นางสาวลัศณาวรรณ อยู่รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายเอกชัย แซ่เจียม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวนัฐพร เพ็งสง่า
คนงานทั่วไป (งานกฎหมายและคดี)
Responsive image
นางดวงตา จันทร์กรุง
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 032-909669  โทรสาร : 032-909670  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th

Powered By nongplub.go.th